ALGEMENE VOORWAARDEN

Logo Fivel Flexwerk

Toelichting op de algemene voorwaarden

 

 1. Algemene toelichting

Bijgaand treft u de Algemene Voorwaarden van Fivel Flexwerk. Deze voorwaarden zijn onderverdeeld in vier delen. Een inleidend gedeelte (deel A), een deel met artikelen betreffende het ter beschikking stellen van personeel (deel B, een deel met betrekking tot de uitvoering van werving en selectie opdrachten (deel C) en een deel met slotbepalingen (deel D).

 

 

Algemene Voorwaarden Fivel Flexwerk

 

Deel A:        Inleiding     

Artikel 1       Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Fivel Flexwerk voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers. En/of werving en selectie van kandidaten in opdracht van een opdrachtgever.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden zijn niet van toepassing.
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De algemene voorwaarden zullen tevens van toepassing worden geacht op toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen, tenzij deze voorwaarden zijn gewijzigd dan wel aangepast. In dat geval worden de nieuwe voorwaarden geacht te gelden.
 5. Deze algemene voorwaarden vervangen de algemene voorwaarden van Forza Personeel B.V.en of Fivel Flexwerk van eerdere datum.

 

 

Deel B:        Ter beschikkingstelling van Uitzendkrachten

 

Artikel 2       Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Fivel Flexwerk: de in Nederland gevestigde arbeidsbemiddelaar die voornamelijk door middel van internet zorg draagt voor werving en selectie van Uitzendkrachten ten behoeve van Opdrachtgevers.
 2. Uitzendkracht: ieder natuurlijk persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek is aangegaan met de BackOffice van Fivel Flexwerkten einde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.
 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Uitzendkracht werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een Opdracht als bedoeld in lid 4 van dit artikel laat uitvoeren.
 4. BackOffice: de partner van Fivel Flexwerk welke optreedt als juridisch werkgever en de administratie van Fivel Flexwerk uitvoert. Op alle (arbeids)contracten en overige juridische stukken van de BackOffice gelden de algemene voorwaarden van deze BackOffice partner welke vermeld staat op de stukken. Deze zijn op te vragen bij Forza Personeel B.V..
 5. Opdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Fivel Flexwerk op grond waarvan een enkele Uitzendkracht, door Fivel Flexwerk aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief.
 6. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Uitzendkracht in het kader van een Opdracht.
 7. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen Fivel Flexwerken de Uitzendkracht en/of de CAO, inhoudende dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht door Fivel Flexwerk aan de Opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 Burgerlijk Wetboek).
 8. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) of NederlandseBond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie anderzijds.
 9. Opdrachtgeverstarief: het door de Opdrachtgever aan Fivel Flexwerk verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld.
 10. Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de Opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de Uitzendkracht uitoefent. De inlenersbeloning bestaat uit de CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 uit de navolgende elementen:
 11. Het geldende periodeloon in de schaal;
 12. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (naar keuze van Fivel Flexwerkte compenseren in tijd of geld);
 13. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
 14. Initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als de bij de Opdrachtgever bepaald.
 15. Kostenvergoedingen (voor zover BackOffice deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen);
 16. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald.
 17. Vakkrachtenregeling: De specifieke bepaling(en) in de bij de Opdrachtgever geldende CAO die betrekking hebben op de beloning (als bedoeld in lid 9) van vakkrachten en die schriftelijk zijn aangemeld bij en goedgekeurd door partijen bij de (ABU/NBBU) CAO voor Uitzendkrachten en diens gevolge toegepast moet(en) worden met ingang van de eerste dag van de verblijfsduur van de Uitzendkracht bij de betreffende Opdrachtgever.
 18. Week: de kalenderweek die begint op maandag 0:00 uur en eindigt op zondag om 24:00.

 

 

Artikel 3       Opdracht en Terbeschikkingstelling

Opdracht

 1. De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. De Opdracht voor bepaalde tijd is de Opdracht die wordt aangegaan:
 3. óf voor een vaste periode;
 4. óf voor een bepaalbare periode;
 5. óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.

De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

 

 

Einde Opdracht

 1. Opzegging van een Opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 14 kalenderdagen.
 2. Tussentijdse opzegging van de Opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van 14 kalenderdagen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 3. Elke Opdracht eindigt onverwijld op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van de Opdracht inroept omdat:
 4. de andere partij in verzuim is;
 5. de andere partij geliquideerd is;
 6. de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

Indien Fivel Flexwerk de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van de Opdrachtgever (waarop de ontbinding is gebaseerd) het verzoek van de Opdrachtgever besloten om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Fivel Flexwerk voor schade die de Opdrachtgever diens gevolge leidt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van Fivel Flexwerkonmiddellijk opeisbaar zijn.

 

 

Einde Terbeschikkingstelling

 1. Het einde van de Opdracht betekent het einde van de Terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever houdt in het verzoek van de Opdrachtgever aan Fivel Flexwerk om de lopende Terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de Opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
 2. Indien tussen de Uitzendkracht en BackOffice het Uitzendbeding geldt, eindigt de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht op verzoek van de Opdrachtgever op het moment dat de Uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de Opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd aan Fivel Flexwerk bevestigen.
 3. De Terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Fivel Flexwerk de Uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen BackOffice en de Uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. Fivel Flexwerk schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever hierdoor lijdt.

 

 

Artikel 4       Vervanging en beschikbaarheid

 1. Fivel Flexwerk is gerechtigd om gedurende de looptijd van de Opdracht een vervangende Uitzendkracht aan te bieden. De Opdrachtgever kan een dergelijk voorstel op redelijke gronden afwijzen.
 2. Fivel Flexwerk is te allen tijde gerechtigd aan de Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Uitzendkracht door een andere Uitzendkracht onder voortzetting van de Opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Flexwerrkracht.nl, behoud van de werkgelegenheid of de naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De Opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgewenst schriftelijk bevestigen en motiveren.
 3. Fivel Flexwerk schiet niet toerekenbaar te kort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade en of kosten aan de Opdrachtgever, indien Fivel Flexwerk om welke reden dan ook een (vervangende) Uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Opdracht of nadien overeengekomen aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
 4. Indien en voor zover de Uitzendkracht wordt vervangen door een andere Uitzendkracht wordt de uurbeloning ten aanzien van de vervangende Uitzendkracht opnieuw vastgesteld conform artikel 9 van deze Algemene
  Voorwaarden en wordt het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig aangepast.

 

 

Artikel 5                           Opschortingsrecht

 1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de Uitzendkracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.
 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
 3. Dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én
 4. De Opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de Uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld én
 5. Fivel Flexwerk jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO. De Opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het Opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.
 6. Indien de Opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Uitzendkracht of de Uitzendkracht niet kan tewerkstellen, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de Opdracht onverkort aan Fivel Flexwerk het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens de Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

 

 

Artikel 6                           Werkprocedure

 1. De Opdrachtgever verstrekt Fivel Flexwerk voor aanvang van de Opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de Opdracht.
 2. Fivel Flexwerkbepaald aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende Uitzendkrachten, welke Uitzendkrachten zij aan de Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Opdracht. De Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde kandidaten af te wijzen, waarvoor de Terbeschikkingstelling van de voorgestelde Uitzendkracht geen doorgang vindt.
 3. Opdrachtgever is gerechtigd met een of meerdere voorgestelde kandida(a)ten een kennismakings-/ sollicitatiegesprek aan te gaan. Opdrachtgever laat Fivel Flexwerk binnen 1 werkweek na een sollicitatiegesprek weten wat de uitkomst van het gesprek is geweest. Verzuimt Opdrachtgever een terugkoppeling binnen de gestelde termijn te geven, dan volgt er een direct opeisbare bemiddelingsfee van €2.500,- door de Opdrachtgever aan Fivel Flexwerkte voldoen.
 4. Fivel Flexwerkschiet niet te kort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enig schade indien de contacten tussen de Opdrachtgever en Fivel Flexwerk voorafgaande aan een mogelijke Opdracht, waaronder begrepen en concrete aanvraag van de Opdrachtgever om een Uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door Opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke Terbeschikkingstelling van een Uitzendkracht.
 5. Fivel Flexwerk is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van een Uitzendkracht die niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvraag van de Terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake bij Fivel Flexwerk indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Fivel Flexwerk bij de selectie.

 

 

Artikel 7       Arbeidsduur en werktijden

 1. De arbeidsomvang en de werktijden van de Uitzendkracht bij de Opdrachtgever worden vastgelegd in de Opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Uitzendkracht zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet erop toe dat de Uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
 2. Vakantie en verlof van de Uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de CAO.
 3. Indien en voor zover de Uitzendkracht voor de uitvoering van de Opdracht specifieke scholing dan wel (werk)instructie behoeft, worden de uren die de Uitzendkracht aan deze scholing en/of (werk)instructie besteedt, als gewerkte uren in rekening gebracht aan de Opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen. Ten aanzien van overige niet specifiek voor de Opdrachtgever benodigde scholing worden de hiervoor benodigde afwezigheidsperioden in overleg tussen Opdrachtgever en Fivel Flexwerk vastgesteld en zo mogelijk bij aanvang van de Opdracht overeengekomen. De Opdrachtgever is over deze perioden geen Opdrachtgeverstarief verschuldigd tenzij anders (schriftelijk) is overeengekomen.

 

 

Artikel 8       Bedrijfssluiting en verplichte vrije dagen

De Opdrachtgever dient Fivel Flexwerk bij het aangaan van de Opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Opdracht, opdat Fivel Flexwerk deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de Uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aan gaan van de Opdracht, dient de Opdrachtgever Fivel Flexwerkonmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de Opdrachtgever nalaat om Fivel Flexwerktijdig te informeren, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Fivel Flexwerk het Opdrachtgeverstarief te voldoen krachtens de Opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

 

 

Artikel 9       Functie en beloning

 1. Voor aanvang van de Opdracht verstrekt de Opdrachtgever de omschrijving van de door de Uitzendkracht uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de Opdrachtgever.
 2. De beloning van de Uitzendkracht, daaronder mede bergrepen eventuele toeslagen en onkostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning, zie hierna leden 4 en 6) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
 3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de Uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de Opdrachtgever aan Fivel Flexwerk onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de Uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling kan tijdens de Opdracht worden kan tijdens de Opdracht worden aangepast indien de Uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO en/of de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Fivel Flexwerk de beloning van de Uitzendkracht én het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan Fivel Flexwerk verschuldigd.
 4. Fivel Flexwerk is op grond van de CAO verplicht om Inlenersbeloning van de opdrachtgever toe te passen.

 

 1. Indien Fivel Flexwerk met de Opdrachtgever is overeengekomen met ingang van de eerste werkdag van de Uitzendkracht de Inlenersbeloning toe te passen en/of indien sprake is van een Vakkrachtenregeling, past Fivel Flexwerk de Inlenersbeloning toe vanaf de eerste dag werkdag van de Uitzendkracht en zal de Opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden Fivel Flexwerk voorzien van de lid 5 van dit artikel genoemde informatie.
 2. De Opdrachtgever stelt Fivel Flexwerk tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.
 3. De gevolgen voortvloeiende uit door de Opdrachtgever verkeerd of onvolledig verstrekte informatie komen voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal Fivel Flexwerk dienaangaande vrijwaren.
 4. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in de CAO of – indien van toepassing – de Inlenersbeloning en wordt aan de Opdrachtgever doorberekend.

 

 

Artikel 10     Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het toezicht van het werk gedragen op dezelfde wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerker gehouden is.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de Opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
 3. De Opdrachtgever kan de Uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij Opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Fivel Flexwerken de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
 4. Tewerkstelling van de Uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de Opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Fivel Flexwerken de Uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
 5. De Opdrachtgever zal aan Fivel Flexwerk de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gedaan.
 6. Fivel Flexwerk is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan de Opdrachtgever, derden dan wel aan de Uitzendkracht zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de Uitzendkracht.
 7. Fivel Flexwerk is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of derden.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart Fivel Flexwerk voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Fivel Flexwerk als werkgever van de Uitzendkracht – direct of indirect – ter zake van de leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
 9. De Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Fivel Flexwerk verstrekt Opdrachtgever een bewijs van de verzekering.

 

 

Artikel 11      Arbeidsomstandigheden

 1. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
 2. De Opdrachtgever is jegens de Uitzendkracht en Fivel Flexwerk verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 3. De Opdrachtgever is gehouden om aan de Uitzendkracht en aan Fivel Flexwerk tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De Opdrachtgever geeft de Uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 4. Indien de Uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert Fivel Flexwerk zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 5. De Opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht vergoeden – en Fivel Flexwerk vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of Fivel Flexwerk daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611Burgerlijk Wetboek.
 6. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
 7. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Fivel Flexwerk verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van de verzekering.

 

                   

Artikel 12      Opdrachtgeverstarief

 1. Het door de Opdrachtgever aan Fivel Flexwerk verschuldigde Opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop Fivel Flexwerk op grond van de Opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de Uitzendkracht werkelijk gewerkte uren. Het Opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die Fivel Flexwerk verschuldigd is aan de Uitzendkracht. Over het Opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.
 2. Indien op enig moment, overeenkomstig artikel 9 lid 4 van deze voorwaarden de Inlenersbeloning moet worden toegepast, stelt Fivel Flexwerk de beloning van de Uitzendkracht en het Opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en Inlenersbeloning. In de beloning en het Opdrachtgeverstarief worden alle bij de Opdrachtgever geldende elementen van de Inlenersbeloning meegenomen.
 3. Naast het in lid 2 bedoelde geval is Fivel Flexwerk in ieder geval ook gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de Opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
 • als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de Opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
 • als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO of enig verbindend voorschrift;
 • als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij de Opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving.
 1. Indien de Opdrachtgever in strijd met de leden 2 en 3 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste Opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de Opdrachtgever om de Terbeschikkingstelling te beëindigen.
 2. Wanneer gedurende een Opdracht de functie van de Uitzendkracht wijzigt in de zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden welke lager geclassificeerd zijn, dan blijven de uurbeloning en het Opdrachtgeverstarief ongewijzigd. Dit laat echter onverlet dat Fivel Flexwerk en de Uitzendkracht vooraf met wijziging van de functie schriftelijk moeten hebben ingestemd.
 3. Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt door Fivel Flexwerk zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de Opdrachtgever de beloning en/of het Opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is Fivel Flexwerk gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het Opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. Fivel Flexwerk kan tevens hetgeen de Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Fivel Flexwerk zijn gemaakt, aan de Opdrachtgever in rekening brengen.

 

 

Artikel 13      Bijzondere minimale betalingsverplichtingen

De Opdrachtgever is ten minste gehouden aan Fivel Flexwerk per oproep te betalen het Opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren (onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Fivel Flexwerk) indien:

 1. de Uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, dan wel minder dan drie uur uitzendarbeid verricht, of:
 2. ingevolge de Opdracht de omvang van de uitzendarbeid minder dan vijftien uren per Week beloopt en de tijdstippen waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de uitzendarbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd.

 

 

Artikel 14      Het aangaan van een arbeidsverhouding met een Uitzendkracht

 1. De Opdrachtgever is gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een ter beschikking gestelde Uitzendkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde. Daarbij wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Uitzendkracht verstaan:
 • het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van Opdracht door de Opdrachtgever met de Uitzendkracht voor hetzelfde of ander werk;
 • het ter beschikking laten stellen van de betreffende Uitzendkracht aan de Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere Uitzendonderneming) voor hetzelfde of ander werk;
 • het aangaan van een arbeidsverhouding door de Uitzendkracht met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander.
 1. De Opdrachtgever brengt Fivel Flexwerk schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de Uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.
 2. De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aangaan zolang de uitzendovereenkomst tussen Uitzendonderneming en de Uitzendkracht niet rechtsgeldig is geëindigd.
 3. Indien en voor zover de Opdrachtgever overeenkomstig het in de voorgaande leden bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een Uitzendkracht, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor onbepaalde tijd, vóórdat die Uitzendkracht op basis van die Opdracht 1560 uren arbeid heeft verricht is de Opdrachtgever aan Fivel Flexwerk een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen uren) over 1560 uren minus de op basis van de Opdracht reeds door die Uitzendkracht gewerkte uren.
 4. Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Uitzendkracht, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor bepaalde tijd, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen uren) over de resterende duur van de Opdracht of, ingeval van een Opdracht die tussentijds opzegbaar is, over de niet in acht genomen opzegtermijn. Een en ander met dien verstande dat de Opdrachtgever altijd tenminste de in lid 4 genoemde vergoeding is verschuldigd.
 5. Indien de Opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 1 tot en met lid 5 bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een Uitzendkracht eindigt de Opdracht tussen de Opdrachtgever en Fivel Flexwerk met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.
 6. De Opdrachtgever is de lid 4 genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de Uitzendkracht binnen zes maanden nadat de Terbeschikkingstelling aan de Opdrachtgever is geëindigd (ongeacht of deze was gebaseerd op een Opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd), rechtstreeks of via derden bij de Opdrachtgever solliciteert, of indien de Opdrachtgever de Uitzendkracht binnen zes maanden nadat de Terbeschikkingstelling aan de Opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en de Opdrachtgever met de betreffende Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat.
 7. Indien een (potentiële) Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Fivel Flexwerk met een (aspirant) Uitzendkracht in contact is gekomen, bijvoorbeeld doordat deze door Fivel Flexwerk aan hem is voorgesteld, en deze (potentiële) Opdrachtgever met die Uitzendkracht binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gekomen een arbeidsverhouding aangaat zonder dat er een Terbeschikkingstelling tot stand komt, is de (potentiële) Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het Opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken Uitzendkracht van toepassing zou zijn geweest indien de Terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen, zulks over een periode van 1560 uren. De Opdrachtgever is deze vergoeding ook verschuldigd indien de Uitzendkracht rechtstreeks of via derden de Opdrachtgever benadert en/of aldaar solliciteert naar aanleiding waarvan met de betreffende Uitzendkracht een directe of indirecte arbeidsverhouding wordt aangegaan. Ingeval partijen ter zake de desbetreffende Uitzendkracht nog niet tot een vergelijk waren gekomen omtrent de hoogte van het Opdrachtgeverstarief, dan is de Opdrachtgever aan Fivel Flexwerkdadelijk en ineens, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, een bedrag verschuldigd ter hoogte van € 7.500,- exclusief BTW, onverlet het recht van Fivel Flexwerk om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

 

Artikel 15      Facturatie

 1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen in de Opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de Opdrachtgever digitaal geaccordeerde declaratieformulieren.
 2. De Opdrachtgever en Uitzendonderneming kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt door middel van een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de Opdrachtgever opgestelde overzichten.
 3. De Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de Uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de Uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de Opdracht en voorwaarden het Opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
 4. Indien de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat Fivel Flexwerk aansluitend aan de door de Uitzendkracht gewerkte Week over de tijdverantwoording beschikt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Fivel Flexwerk wordt verstrekt.
 5. Alvorens de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert geeft hij de Uitzendkracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de Uitzendkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is Fivel Flexwerk gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Uitzendkracht, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermeldde gegevens correct zijn.
 6. Indien de tijdverantwoording geschiedt door middel van door de Uitzendkracht aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de Opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de Uitzendkracht bij Fivel Flexwerk ingeleverde declaratieformulier en het door de Opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de Uitzendkracht bij Fivel Flexwerk ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens door de Opdrachtgever geleverd tegenbewijs.

 

 

Artikel 16     Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

 1. Fivel Flexwerk is gehouden zich in te spannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Fivel Flexwerk deze verplichting niet nakomt, is Fivel Flexwerk, met inachtneming van het hierna in de leden 2 en 3 en elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de Opdrachtgever, mits de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij Fivel Flexwerk en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Fivel Flexwerk.
 2. Iedere eventuele uit de Opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van Fivel Flexwerk is beperkt tot het door Fivel Flexwerk aan de Opdrachtgever in rekening te brengen Opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de Opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de Opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door Fivel Flexwerk maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
 3. Aansprakelijkheid van Fivel Flexwerk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

 

 

Artikel 17      Intellectuele en industriële eigendom

 1. Fivel Flexwerk zal de Uitzendkracht op verzoek van de Opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voorzover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de Uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de Opdrachtgever. Indien Fivel Flexwerk in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de Uitzendkracht of anderszins kosten dient te maken, is de Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Fivel Flexwerk.
 2. Het staat de Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Uitzendkracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De Opdrachtgever informeert Fivel Flexwerk over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Fivel Flexwerk.
 3. Fivel Flexwerk is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de Uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom, dan wel de ter zake met Fivel Flexwerk en/of Opdrachtgever overeengekomen verplichtingen niet nakomt.

 

 

Artikel 18      Geheimhouding

 1. Fivel Flexwerk en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover verstrekking van die informatie nodig is om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op een van hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. Fivel Flexwerk zal op verzoek van de Opdrachtgever de Uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 3. Het staat de Opdrachtgever vrij om de Uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert Fivel Flexwerk over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Fivel Flexwerk.
 4. Fivel Flexwerk is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de Uitzendkracht, ongeacht of de Opdrachtgever of Fivel Flexwerk met de Uitzendkracht ter zake enig beding is overeengekomen.

 

 

Artikel 19      Verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is gehouden elke door Fivel Flexwerk ter beschikking gestelde Uitzendkracht zich voor aanvang van de werkzaamheden te laten identificeren en de ter zake voor de Opdrachtgever geldende wettelijke verplichtingen na te komen. Wanneer Opdrachtgever en Uitzendkracht besluiten een uitzendovereenkomst aan te gaan dient Opdrachtgever bij de Opdrachtbevestiging een kopie van het originele identiteitsdocument (Paspoort of Identiteitskaart) te versturen aan Fivel Flexwerk, Fivel Flexwerk is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van Identificatie aan de Opdrachtgever wordt opgelegd.
 2. De Opdrachtgever aan wie door Fivel Flexwerk een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de Opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het originele document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde originele document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. Fivel Flexwerk is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de Opdrachtgever wordt opgelegd.

 

 

Artikel 20      Terbeschikkingstelling zaken

 1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fivel Flexwerk zaken aan de Uitzendkracht ter beschikking te stellen die mede voor privé doeleinden kunnen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld (doch niet limitatief) een (lease) auto of telefoon. Fivel Flexwerk kan aan de schriftelijke toestemming nadere voorwaarden stellen en Opdrachtgever is gehouden aan deze voorwaarden uitvoering te geven en te voorkomen dat Fivel Flexwerk enig nadeel lijdt ten gevolge van de ter beschikking stelling van de zaken door de Opdrachtgever aan de Uitzendkracht.
 2. Indien de Opdrachtgever in strijd met het hiervoor bepaalde handelt dan wel in gebreke is, komen alle daaruit voortvloeiende schaden, kosten en (fiscale) gevolgen, zulks in de ruimste zin des woords, volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal Fivel Flexwerk ter zake vrijwaren.

 

 

 Deel C:       Werving en Selectie

 

Artikel 21      Aanvullende definities Werving en Selectie

In aanvulling op de hiervoor in artikel 2 genoemde definities wordt er indien en voor zover er sprake is van werving en selectie (tevens) verstaan onder:

 1. Uitzendonderneming: de in Nederland gevestigde arbeidsbemiddelaar, in deze Fivel Flexwerk, die op basis van een Opdracht van de Opdrachtgever kandidaten werft en selecteert voor een bij de Opdrachtgever vacante functie dan wel uit te voeren werkzaamheden, zulks met de intentie dat deze Kandidaten na goedkeuring door de Opdrachtgever in rechtstreekse dienst van de Opdrachtgever treden, dan wel rechtstreeks voor de Opdrachtgever werkzaamheden / diensten gaan verrichten.
 2. Kandidaat: de door Fivel Flexwerk op grond van een Opdracht ten behoeve van de Opdrachtgever geworven en geselecteerde natuurlijke persoon.
 3. Opdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Fivel Flexwerk op grond waarvan Fivel Flexwerk één of meerdere Kandidaten werft en selecteert.
 4. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die Fivel Flexwerk een Opdracht tot werving en selectie verstrekt.
 5. Werving en Selectie: het op grond van door de Opdrachtgever verstrekte gegevens zoeken en benaderen van geschikte kandidaten voor een bij de Opdrachtgever te vervullen vacature, dan wel voor bij de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden/diensten.
 6. Honorarium: de door de Opdrachtgever aan Fivel Flexwerk verschuldigde vergoeding na voltooiing van de Opdracht tot Werving en Selectie.

 

 

Artikel 22      Honorarium

 1. Het te betalen Honorarium voor Werving en Selectie Opdrachten bestaat uit 10% (met een minimum van €1.500,-) van het all-in bruto jaarinkomen van de geselecteerde Kandidaat zoals dat tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever na indiensttreding van de Kandidaat zal gaan gelden. Onder het all-in bruto jaarinkomen van de geselecteerde Kandidaat worden alle inkomensbestanddelen begrepen, zoals het jaarsalaris, vakantiegeld, 13de -, 14de – en/of 15de maand, vaste jaarlijkse gratificatie, winstuitkering, provisie, garantiecommissie en de fiscale bijtelling voor een ter beschikking gestelde zaken (waaronder een auto). Bij het berekenen van de hoogte van de provisie of winstuitkering wordt er vanuit gegaan dat de te realiseren doelstellingen volledig zijn behaald. Indien een dergelijke berekening niet mogelijk is, wordt een bedrag ad €5.000,- per regeling (winstuitkering en/of provisie) bij het inkomen opgeteld.
 2. Indien en voor zover er sprake is van een geselecteerde Kandidaat die rechtstreeks voor de Opdrachtgever werkzaamheden en/of diensten gaat verrichten zonder aldaar in (loon)dienst te treden, bestaat het te betalen Honorarium voor Werving en Selectie Opdrachten uit een nader te bepalen percentage van all-in tarief van de Kandidaat voor de door hem te verrichten werkzaamheden / diensten, zulks op jaarbasis en gebaseerd op 40 uur per week. Indien een dergelijke berekening niet mogelijk is, wordt het te betalen Honorarium vastgesteld op een bedrag van tenminste € 5.000,-.
 3. De vergoeding als hiervoor genoemd omvat de kosten voor de door Fivel Flexwerk uitgevoerde selectieprocedure. Alle bijkomende kosten, zoals de door de geselecteerde Kandida(a)t(en) in verband met de bij de Opdrachtgever gevoerde gesprekken gemaakte reiskosten, kosten verbonden aan een eventuele (psychologische) test en advertentiekosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. Wanneer de Opdracht, nadat Fivel Flexwerk een selectie van één of meerdere Kandida(a)t(en) heeft voorgesteld, wordt ingetrokken, worden de reeds geïnvesteerde uren tegen een tarief van €100,- exclusief BTW per uur in rekening gebracht met een minimum van €1.000,- exclusief BTW.
 5. Ook ingeval van beëindiging van de (arbeids)overeenkomst, dan wel dienstverlening is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van het Honorarium en wordt het eventueel reeds betaalde Honorarium niet gerestitueerd.

 

 

Artikel 23      Inspanningsverplichting en keuze Kandidaat

 1. Fivel Flexwerk zal haar kennis van de arbeidsmarkt aanwenden om een geschikte Kandidaat te zoeken voor de door de Opdrachtgever aangegeven functie en/of te verrichten werkzaamheden. Fivel Flexwerk heeft ter zake een inspanningsverbintenis ten opzichte van de Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever beslist te allen tijde zelf of hij een door Fivel Flexwerkgeselecteerde Werving en Selectie Kandidaat een (arbeids)overeenkomst wil aanbieden. Fivel Flexwerk is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, in de meest ruime zin, welke direct of indirect is of wordt veroorzaakt door de door Fivel Flexwerk geleverde Kandidaat.

 

 

Artikel 24      Aangaan rechtstreekse (arbeids)overeenkomst Kandidaat

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan een door Fivel Flexwerk aangeboden of op enigerlei wijze geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten binnen zes maanden na het intrekken, vervallen, beëindigen of niet slagen van de Opdracht tot Werving en Selectie. In geval van overtreding of niet nakoming hiervan

berekent Fivel Flexwer kde Opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter hoogte van €5.000,- exclusief BTW, onverlet het recht van Fivel Flexwerk om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

 

Deel D: Slotbepalingen

 

Artikel 25      Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Fivel Flexwerk worden meegewogen. De Opdrachtgever vrijwaart Fivel Flexwerk voor de eventuele gevolgen van een door hem gemaakt ongeoorloofd

onderscheid.

 

Artikel 26      Persoonsgegevens van de Uitzendkracht en/of Kandidaat

 1. Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een Uitzendkracht en/of Kandidaat, die voor en gedurende de Opdracht door Fivel Flexwerk kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken.
 2. Opdrachtgever zal de Uitzendkracht en/of Kandidaat op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.

 

 

Artikel 27      Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Fivel Flexwerk ingediende nota binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is de Opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van Fivel Flexwerk zijnde doordruk of kopie van de door Fivel Flexwerk verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 2. Opschorting van betaling of verrekening is aan Opdrachtgever niet toegestaan.
 3. Uitsluitend betalingen aan Fivel Flexwerk of aan een door Fivel Flexwerk schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan Uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan Uitzendkrachten zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of verrekening.
 4. Reclames betreffende enige nota dienen binnen veertien kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk onder nauwkeurige opgave van redenen bij Fivel Flexwerk te zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van de Opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de Opdrachtgever. Een reclame ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.
 5. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, zulks ter beoordeling van Fivel Flexwerk, is de Opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van Fivel Flexwerk een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid te stellen, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, voor zijn verplichtingen jegens Fivel Flexwerk Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever het hiervoor bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid

niet stelt binnen de door Fivel Flexwerk gestelde termijn, is de Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is Fivel Flexwerk dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle Opdrachten bij de Opdrachtgever in te roepen.

 1. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Fivel Flexwerk maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van €2.500,- per vordering), tenzij Fivel Flexwerk aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra de Opdrachtgever in verzuim is door de Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder dat nader bewijs vereist is, in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 28      Aansprakelijkheid Opdrachtgever

De Opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet of ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Fivel Flexwerk(inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Fivel Flexwerk zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat Fivel Flexwerk eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten

aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

 

 

Artikel 29      Toepasselijk recht en (gedeeltelijke) (ver)nietig(baar)heid voorwaarden

 1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 2. Op deze voorwaarden en alle daarmee aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

Artikel 30      Geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement te Assen.

 

Logo Fivel Flexwerk